___

BUTEURS REGIONAL 2 PASSEURS REGIONAL 2


3 Buts

BOUGHANMI


2 Buts


MADOUI, BENBELAID, THENET, DERBAL


1 But


SINAYOKO.I, BOUZEMBOUA, MADOUI,BENBELAID
 

 

 

2 Passes


MUTOMBO, BOUGHANMI

 

1  Passe


SINAYOKO.I, THENET, DERDIRI, BOUDERBALA